+421 2 322 123 11  info@ardaco.com Pon-Pia: 09:00-11:00 / 13:00-15:00

Zaručená konverzia

Konvertujte dokumenty s plnou právnou validitou

Zaručená konverzia je systém pozostávajúci z web aplikácie pre zaručenú konverziu prepojenej so systémom EZZK, našej kvalifikovanej validačnej služby overovania elektronických podpisov/pečatí, ktorá je certifikovaná na použitie pre zaručenú konverziu v zmysle vyhlášky č.70/2021 Z.z. o zaručenej konverzii a kvalifikovanej dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických pečiatok. Podpisovanie konvertovaných dokumentov a záznamov z konverzie zabezpečuje naša desktopová aplikácia QSign, ktorú môžete využívať na podpisovanie dokumentov aj mimo konverzie vrátane služby časových pečiatok (aj tretích strán). Používate tak iba jednu aplikáciu, či na podpisovanie konverzie, či na podpisovanie a overovanie dokumentov alebo aj na podpisovanie formulárov a dokumentov na portáloch verejnej správy.

Výhody a vlastnosti

  • Zaručená konverzia dokumentov z papierovej do elektronickej podoby.
  • Zaručená konverzia dokumentov z elektronickej do papierovej podoby s validačnou službou overovania elektronických podpisov/pečatí.
  • Prepojenie so systémom EZZK.
  • Odosielanie záznamov konverzie do EZZK, aj vlastná evidencia týchto záznamov.
  • Permanentne zobrazený náhľad konvertovaného dokumentu počas vypĺňania formulára pre osvedčovaciu doložku.
  • Podpora pre jednostrannú aj obojstrannú tlač s automatickým prepočítavaním počtu strán a listov.
  • Možnosť návratu v prípade potreby úpravy údajov v osvedčovacej doložke alebo potreby opätovného podpísania bez toho, aby bolo potrebné vykonať celý proces odznova.
  • Webové rozhranie pracujúce s desktopovou aplikáciou QSign bez potreby inštalácie ďalšieho softvéru.
  • Nezávislosť na operačnom systéme.
  • Systém spĺňajúci požiadavky zabezpečenia ochrany osobných údajov v súlade s GDPR.

Oprávnené osoby

Oprávnené osoby na vykonanie zaručenej konverzie podľa zákona o e-Governmente sú: orgán verejnej moci, advokát, notár, poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny, Slovenský pozemkový fond, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov pre vlastnú potrebu na účely výkonu jeho činnosti a právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania je konsolidácia pohľadávok verejného sektora, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov týkajúcich sa pohľadávok, ktoré nadobudla a ktoré ako poverená osoba konsoliduje.

Image 01

Vyberte dokument na konverziu

Prihláste sa na portál zaručenej konverzie a otvorte dokument, ktorý chcete konvertovať. Konvertovať môžete listinný dokument do elektronického alebo elektronický dokument do listinného.

 

Vygenerujte osvedčovaciu doložku

Všetky polia, ktoré je možné vyplniť automaticky sa vyplnia. Vyplňte zvyšok formulára osvedčovacej doložky a zvoľte Konvertovať.

 

Podpíšte konvertovaný dokument

Zobrazí sa aplikácia QSign na podpísanie a zvoľte Podpísať. Na vytvorenie podpisu viete použiť aj našu službu mobilného podpisovania.

 

Právne zdroje

Zákon o e-Governmente

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

Vyhláška o zaručenej konverzii

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o zaručenej konverzii

Zákon o dôveryhodných službách

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje najmä podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, niektoré povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu v oblasti dôveryhodných služieb a sankcie za porušenie povinností podľa Nariadenia eIDAS a tohto zákona.

Chcem získať alebo integrovať

Pre získanie prístupu k službe
alebo kintegračnému rozhraniu
do Vášho informačného systému
nás prosím kontaktujte.

Otázky?

Ak sa chcete dozvedieť viac

V prípade, že by ste chceli získať viac informácií o našich produktoch a službách, alebo sa chcete len niečo opýtať, či nás pozdraviť, neváhajte nám napísať.

Kontaktujte nás