+421 2 322 123 11  info@ardaco.com Pon-Pia: 09:00-11:00 / 13:00-15:00

Problém?

Technika nás vie občas všetkých potrápiť

V prípade technických problémov pri používaní aplikácie QSign 5, ktorých riešenie nie je popísané v používateľskej príručke alebo na tejto stránke, nás môžete kontaktovať na e-mail adrese:

support@ardaco.com

Požadované informácie

Pre úspešné zistenie príčiny problému a navrhnutie jeho riešenia nám do správy napíšte a pošlite nasledovné informácie:

  • Licenčné číslo a záznam z chodu aplikácie, ktorý je v súbore "qsign_logging.log". Nájdete ich v okne O aplikácii - viď Používateľská príručka, kapitola 5.3 O aplikácii (strana 52).
  • Aké podpisovacie zariadenie, prípadne verziu jeho ovládača používate.
  • Popíšte presný postup úkonov, ktoré viedli k vzniku chyby/problému.
  • V prípade, že sa problém týka otvorenia/overenia/podpísania iba konkrétneho dokumentu alebo jeho typu a ak je to možné kvôli ochrane osobných alebo iných citlivých údajov, pošlite predmetný dokument (prípadne podobný dokument).
  • Telefonický kontakt pre prípad potreby Vašej spolupráce.

Pracovník technickej podpory Vám odpovie čo najskôr, ako to bude možné, prípadne Vás bude kontaktovať telefonicky. Na využitie technickej podpory pre zistenie a odstránenie technického problému môže vyžadovať vzdialený prístup (viď nižšie).

Technická podpora

Vzdialený prístup pre odstránenie problému

Na vykonanie služieb technickej podpory využívame aplikáciu vzdialeného prístupu TeamViewer QuickSupport (www.teamviewer.com). Ide o bezpečný vzdialený prístup pracovníka technickej podpory spoločnosti Ardaco, a.s. do užívateľského rozhrania počítača zákazníka, pričom má zákazník plnú kontrolu nad operáciami vykonávanými pracovníkom technickej podpory. Na používanie tejto aplikácie je potrebné súhlasiť s podmienkami používania, ktoré sú uvedené nižšie.

  1. Stiahnite a spustite aplikáciu TeamViewerQS.exe.
  2. Nadiktujte nášmu pracovníkovi technickej podpory Vaše ID a Heslo zobrazené v okne aplikácie TeamViewer QuickSupport.
  3. Pracovník technickej podpory sa následne pripojí k užívateľskému rozhraniu Vášho počítača a vykoná potrebné operácie, o ktoré ste požiadali. Súčasne máte možnosť neustále sledovať úkony, ktoré pracovník technickej podpory vykonáva a máte nad nimi plnú kontrolu. Vzdialený prístup môžete taktiež kedykoľvek ukončiť. Spoločnosť Ardaco, a.s. však v takomto prípade nenesie zodpovednosť za následky v dôsledku neukončených operácií, ktoré vykonával jej pracovník prostredníctvom tohto vzdialeného prístupu.
  4. Po vykonaní všetkých žiadaných a potrebných úkonov pracovník technickej podpory pripojenie k vášmu počítaču uzavrie. Následne zavrite spustenú aplikáciu TeamViewer QuickSupport.

Podmienky používania

Spustením aplikácie TeamViewer QuickSupport (aplikácia na vzdialený prístup do počítača zákazníka) a poskytnutím servisného čísla (Váš ID kód) a hesla si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude pracovníkovi spoločnosti Ardaco, a.s., so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava, IČO: 35 829036 (ďalej len „Ardaco, a.s.“) umožnený vzdialený prístup do počítača zákazníka za účelom vykonania služby technickej podpory, ktorú si zákazník objednal, resp. vykonania servisného zásahu alebo iných operácií, o ktoré zákazník požiadal, pričom pracovník spoločnosti Ardaco, a.s. môže mať prístup k údajom nachádzajúcim sa v danom počítači zákazníka.

Zákazník týmto úkonom výslovne, vedome a slobodne súhlasí a umožní, aby pracovník spoločnosti Ardaco, a.s. vykonal všetky potrebné operácie v počítači zákazníka, o ktoré zákazník požiadal alebo sú predmetom objednanej služby. Zákazník sa zároveň zaväzuje vykonať všetky potrebné technické opatrenia, aby počas vzdialeného prístupu nedošlo k nežiaducemu oboznámeniu a spracovaniu údajov zo strany spoločnosti Ardaco, a.s. nachádzajúcich sa v počítači zákazníka, ktoré by mohlo viesť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo a pod.). Z tohto dôvodu je zákazník povinný urobiť také opatrenia, ktoré by predovšetkým zamedzili úniku tých údajov, ktoré nie sú potrebné k vykonaniu alebo nie sú predmetom vykonávanej operácie. Zákazník ďalej berie na vedomie, že spoločnosť Ardaco, a.s. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov alebo za vzniknuté škody spôsobené únikom údajov, ktoré neboli podľa vyššie uvedeného zákazníkom chránené.

Otázky?

Ak sa chcete dozvedieť viac

V prípade, že by ste chceli získať viac informácií o našich produktoch a službách, alebo sa chcete len niečo opýtať, či nás pozdraviť, neváhajte nám napísať.

Kontaktujte nás