Zaručená konverzia

QSign Konverzia

QSign Konverzia je aplikácia, ktorá umožňuje prevod dokumentov z listinnej do elektronickej formy a naopak. Prevod dokumentov je vykonávaný postupom pre zaručenú konverziu podľa Zákon č. 305/2013 Z. z. (o e-Governmente) s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony. Konverziu môžu vykonávať oprávnené osoby, ktoré sú na to oprávnené zákonom (orgán verejnej moci, advokát a notár, poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny).

Použitie

Aplikácia je dostupná prostredníctvom webového rozhrania. Je poskytovaná ako služba, bez potreby inštalácie v prostredí zákazníka. V prípade záujmu je dostupný aj inštalačný program pre nasadenie vo vlastnom prostredí.

Na autorizáciu novovzniknutých elektronických dokumentov s osvedčovacou doložkou a autorizáciu záznamov o zaručenej konverzii musí mať osoba vykonávajúca konverziu nainštalovanú aplikáciu QSign s licenciou na podpisovanie a nastavenú službu časovej pečiatky.

Konverzia z listinnej do elektronickej podoby

 • vypĺňanie údajov potrebných pre zaručenú konverziu – opis dokumentu, bezpečnostných prvkov a pod.
 • generovanie osvedčovacej doložky vo forme elektronického dokumentu
 • náhľad na dokument a osvedčovaciu doložku
 • spoločná autorizácia osvedčovacej doložky a novovzniknutého elektronického dokumentu s pripojením časovej pečiatky
 • evidencia záznamov o vykonanej konverzii, vrátane autorizácie záznamov
 • možnosť lokálne uložiť novovzniknutý elektronický dokument.

Konverzia z elektronickej do listinnej podoby

 • overenie platnosti elektronicky podpísaného alebo opečateného dokumentu, vrátane časových pečiatok
 • generovanie osvedčovacej doložky vo forme určenej pre tlač
 • náhľad na dokument a osvedčovaciu doložku
 • evidencia záznamov o vykonanej konverzii, vrátane autorizácie záznamov
 • tlač novovzniknutého dokumentu s osvedčovacou doložkou

Legislatíva

 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
 • Vyhláška MF SR č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii
 • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

 

Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem