Dlhodobá archivácia

QSign Archive

QSign Archive je komplexné riešenie pre dlhodobú dôveryhodnú archiváciu dokumentov vrátane dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Je vhodný pre široký rozsah aplikačných oblastí ako sú verejná správa, bankovníctvo, poisťovníctvo, zdravotníctvo a ďalšie.

Dlhodobý dôveryhodný archív je možné nasadiť ako samostatné riešenie alebo ho integrovať do ďalších informačných systémov v rámci organizácie. Integrácia môže zahŕňať napríklad prepojenie na elektronickú podateľňu, správu registratúry, systém správy dokumentov, digitalizačné systémy alebo ich kombináciu. Funkcionalitu je možné upravovať podľa potrieb objednávateľa.

Medzi kľúčové vlastnosti patrí ochrana integrity dokumentov v archívnom úložisku. Vďaka nej je možné preukázať neoprávnenú manipuláciu ako je napríklad zmena obsahu dokumentu alebo jeho odstránenie. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je podpora dlhodobej archivácie dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo pečaťou. Použitie elektronického podpisovania je jedným z kľúčových pilierov prechodu na bezpapierovú komunikáciu. Pri jeho nasadzovaní je však potrebné uvedomiť si, že na rozdiel od papierových dokumentov použiteľnosť elektronicky podpísaných dokumentov ako právneho dôkazu s časom klesá. Toto je v dlhšom časovom horizonte spôsobené najmä rozvojom informačných technológií, nárastom výpočtového výkonu a pokrokom v kryptoanalýze, ktoré vytvárajú predpoklady pre nové typy útokov v priebehu archivačnej doby. Do úvahy je potrebné brať aj dobu platnosti údajov použitých na vytvorenie podpisu a ich dostupnosť v budúcnosti pre potreby automatizovaného spracovania. Z týchto dôvodov nepostačuje dlhodobo uchovávať elektronicky podpísané dokumenty v ich pôvodnej podobe, ale je vyžadovaná ich aktívna údržba. Túto poskytuje QSign Archive plne automatizovaným spôsobom.

Architektúra dlhodobého dôveryhodného archívu je založená na referenčnom modely Open Archival Information System (OAIS), ktorý je uznávaným štandardom pre tvorbu archivačných systémov. Na spracovanie elektronicky podpísaných dokumentov a ochranu integrity archívneho úložiska je použitá automatizovaná aplikácia pre tvorbu a overovanie KEP posúdená nezávislým audítorom a certifikovaná Národným bezpečnostným úradom SR.

Prínosy

 • dlhodobá dôveryhodná archivácia dokumentov v súlade s existujúcou legislatívou
 • dlhodobá overiteľnosť elektronicky podpísaných dokumentov
 • dôkaz platnosti elektronického dokumentu a možnosť jeho použitia ako dôkazového materiálu v priebehu celej archivačnej doby
 • široká podpora formátov podpisu
 • modulárnosť a jednoduchá integrácia do ďalších informačných systémov.

Vlastnosti

 • príjem dokumentu a sprievodných údajov pre dlhodobú archiváciu
 • podpora elektronicky podpísaných aj nepodpísaných dokumentov
 • ochrana integrity archívneho úložiska, detekcia neoprávanej zmeny alebo odstránenia uchovávaných dokumentov
 • podpora archívnych časových pečiatok pre dlhodobú overiteľnosť elektronických podpisov
 • automatická údržba a obnova údajov potrebných pre dlhodobú overiteľnosť elektronických podpisov
 • použitie prostriedkov pre tvorbu a overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov, ktoré sú posúdené nezávislým audítorom a certifikované NBÚ SR
 • vytváranie auditných záznamov o prevádzke.

Formáty dokumentov

 • Nepodpísané dokumenty – ľubovoľný formát.
  Pre potreby dlhodobej archivácie však odporúčame otvorené, štandardizované formáty (TIFF, PDF/A).
 • Podpísané dokumenty - TXT, RTF, PDF, PNG, TIFF, XML formuláre, 602XML formuláre.
  Zoznam a verzie formátov upravuje Vyhláška 36/2009 Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku.

Formáty podpisov


Pre potreby dlhodobej archivácie je potrebné klásť vysoký dôraz na dodržiavanie štandardov a kompatibilitu. Táto bola opakovane preukázaná krížovým testovaním na pôde Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI) v koordinácii s ďalšími výrobcami z krajín EÚ.


Táto webová lokalita používa súbory cookies. Zatvorením tohto oznámenia a/alebo pokračovaním prehliadania tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rozumiem